วันพุธที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2553

โครงการนิเทศติดตามโรงเรียนขนาดเล็ก

ระหว่างวันที่ ๒๒ -๓๐ กันยายน  ๒๕๕๓  ชมรมพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็ก  สพป.สร.๓  ได้ออกนิเทศติดตามผลการดำเนินงานของโรงเรียนในสังกัด  เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  พบปะเยี่ยมเยียนเป็นกำลังใจในการปฏิบัติงานของโรงเรียน คณะครู  เก็บข้อมูลพื้นฐานและความต้องการของโรงเรียน เพื่อเป็นข้อมูลสารสนเทศในกรพัฒนาคุณภาพการศึกษา  ได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจากทุกโรงเรียนไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น