วันเสาร์ที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2553

ชมรมพัฒนาคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็กศึกษาดูงาน จ.มุกดาหาร

  ระหว่างวันที่  ๙-๑๐  สิงหาคม  ๒๕๕๓  ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดชมรมพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็ก  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต ๓  ศึกษาดูงานและประชุมสัมมนา  ณ  ปร๋อหลอ  รีสอร์ท  จังหวัดมุกดาหาร  โดยมีกำหนดการดังนี้
๙  สิงหาคม  ๒๕๕๓
๐๙.๐๐-๑๓.๓๐ น.   นายชอุ่ม  กรไกร  ผอ.สพท.สุรินทร์ เขต ๓  ประธานเปิดและบรรยายพิเศษ
๑๐.๔๕-๑๒.๐๐ น.   สรุปผลการดำเนินของชมรมในรอบปี ๒๕๕๒  ที่ผ่านทา
๑๓.๐๐-๑๔.๓๐ น.  การพัฒนาระบบการเรียนการสอนคละชั้น และการประกันคุณภาพการศึกษา
 โดย  ศน.เกตุ  วิเศษชุมพล  และคณะ
๑๔.๔๕-๑๖.๓๐ น.  แนวทางการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็ก  โดย  นางสาวกาญจนา  วิเชียร  ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน สพท.สุรินทร์ เขต ๑
๑๐  สิงหาคม  ๒๕๕๓
๐๘.๓๐-๑๒.๐๐ น.  ศึกษาดูงานโรงเรียนบ้านคำบง
๑๓.๐๐-๑๖.๐๐ น.  อภิปราย  สรุปผลการดำเนินงาน มอบหมายภารกิจ
พิธีปิด
นายชอุ่ม  กรไกร  ผอ.สพท.สร.๓  ประธานในพิธี
นายภูมิศักดา  แสนแก้วใส  ประธานชมรมฯกล่าวรายงานต่อท่านประธาน
ท่านประธานกล่าวเปิด  และให้เกียรติบรรยายพิเศษ
ทุกล่มตั้งใจฟังอย่าเต็มที่
ประธานชมรมฯ มอบของที่ระลึกแด่ท่านประธาน
ประธานมอบของที่ระลึกแด่ วิทยากร  คุณกาญจนา  วิเชียร
ประธานชมรมมอบของที่ระลึกแก่วิทยากร
วิทยากร  คุณกาญจนา  วิเชียร ให้ความรู้เรื่องการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ศน.เกตุ  วิเศษชุมพล  การประกันคุณภาพการศึกษา
คุณชลกนก  จากกลุ่มแผน  เพิ่มเติมเรื่องการประสานงานของบประมาณจากท้องถิ่น
 
ภาคกลางคืน  มีกิจกรรมแสดงมุทิตาจิต คุณกาญจนา วิเชียร และ ผอ.แก้ว  กมลวัฒนานนท์  ในโอกาสที่จะเกษียณอายุราชการเช้าวันที่ ๑๐ ส.ค. ๕๓  ท่าน พลเดช  ศรีบุญเรือง  ให้เกียรติมาเยี่ยมคณะพวกเราที่ที่พัก  รองฯพัด รองฯทวีสิทธิ์  ผอ.นรินทร์ 
ร่วมต้อนรับไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น